Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2572-3170

Mediating role of internationalization readiness in the adoption of social sustainability practices: Evidence from Vietnamese handicraft companies

Business Strategy and Development, 2023
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Hà Uyên Thi
Liên kết: https://doi.org/10.1002/bsd2.236

2352-5509

Adoption of social sustainability practices in an emerging economy: Insights from Vietnamese handicraft organizations

Sustainable Production and Consumption, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Hà Uyên Thi (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550921002323?dgcid=author

978-1-5386-7264-8

Critical factors for the adoption of social sustainability practices in Vietnamese handicraft organisations

2018
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hà Uyên Thi (Chính)
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/document/8632651

1859-1388

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sức hấp dẫn trong tuyển dụng của ngân hàng và ý định nộp đơn của sinh viên vừa tốt nghiệp đại học

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2013
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hà Uyên Thi (Chính), Phan Thị Thanh Thuỷ
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/3697

Chất lượng dịch vụ Ngân hàng trong chiến lược đa kênh: Phân tích từ cảm nhận của khách hàng ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế, Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Mai Hà (Chính), Trần Hà Uyên Thi