Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

A Low Power - Long Range IoT Development Board based on LoRa Technology

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2022
Lĩnh vực: Phần cứng và kiến trúc máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Hải Phong (Chính), Dương Văn Kiềm, Trần Thị Kiều, Võ Việt Dũng, Hoàng Hữu Hạnh

978-1-6654-3600-7

Building LoRaWAN IoT Kits for STEM Education in Interdisciplinary Training Programs

2021 6th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), 2021
Lĩnh vực: Các hệ thống và kỹ thuật truyền thông
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Hải Phong (Chính), Võ Việt Dũng (Chính), Đường Văn Hiếu, Nguyễn Quang Huy (Chính), Hoàng Hữu Hạnh (Chính)
Liên kết: https://ieeexplore.ieee.org/document/9625146

978-1-4503-9556-4/21/11

Survey on Internet of Things Data Analytics with Semantic approaches

The 23rd International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2021), November 29–December 01, 2021, Linz, Austria. ACM, New York, NY, USA, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Khánh Duy (Chính), Josef Küng, Hoàng Hữu Hạnh
Liên kết: https://doi.org/10.1145/3487664.3487785

Một phương pháp truy vấn ontology không nhất quán sử dụng độ liên quan ngữ nghĩa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Trung (Chính)

Các phương pháp tích hợp các ontology và các quy tắc: Đánh giá tổng quan và so sánh các đặc tính

Tạp chí Khoa học và công nghệ trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Chuyên san Khoa học tự nhiên, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Nguyễn Tuấn Minh (Chính), Nguyễn Văn Trung, Hoàng Hữu Hạnh

Chuyển đổi biểu đồ lớp UML sang OWL Ontology

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế chuyên ngành Tin học đăng toàn văn trong Kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Hoàng Liên Minh (Chính), Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh

Chuyển đổi thuộc tính đa trị phức hợp lồng nhau trên mô hình ER sang OWL Ontology

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Hoàng Liên Minh (Chính), Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh

Phát triển chương trình logic mô tả cho việc tích hợp các quy tắc và các ontology đối với Web Ngữ Nghĩa

Tạp chí Khoa học và công nghệ trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Chuyên san Khoa học tự nhiên, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Nguyễn Tuấn Minh (Chính), Nguyễn Văn Trung, Hoàng Hữu Hạnh

A New Method for Transforming TimeER Model-Based Specification into OWL Ontology

Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems (Studies in Computational Intelligence series), 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Toán (Chính), Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh

A Consensus-Based Method for Solving Concept-Level Conflict in Ontology Integration

Transactions of Computational Collective Intelligence XXII, LNCS 9655, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Trung (Chính), Hoàng Hữu Hạnh

1089-7801

IoT Services for Solving Critical Problems in Vietnam: A Research Landscape and Directions

IEEE Internet Computing, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Cao Tien Dung, Hoàng Hữu Hạnh, Huynh Xuan Hiep, Nguyen Binh Minh
Liên kết: https://doi.org/10.1109/MIC.2016.97

A Novel Approach for Resolving Knowledge Inconsistency on Ontology Syntactic level

Artificial Intelligence in Theory and Practice IV (IFIP Advances in Information and Communication Technology), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Trung (Chính), Jason Jung, Hoàng Hữu Hạnh