Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

“Thỏa thuận dàn xếp tài chính” trong tư pháp hình sự: thực tiễn áp dụng trên thế giới hiện nay và một số gợi mở cho Việt Nam

Hội thảo khoa học Quốc tế : “Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn” do Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula, Liên Bang Nga cùng phối hợp tổ chức, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thảo Anh (Chính), Nguyễn Lưu Lan Phương (Chính), Cao Đình Lành

issn

Law on corporate Governance - The development trend of the world and the problems posed to Vietnam

International Journal of Supply Chain Management, 2020
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Cao Đình Lành

issn

Quyền của thành viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Đình Lành
Liên kết: https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

issn

Thực thi pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Đình Lành
Liên kết: https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

Trách nhiệm của các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên và không phải đăng ký kinh doanh

Hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tiêu dùng - Đóng góp kinh nghiệm của Liên minh châu Âu cho công đồng kinh tế ASEAN", 2017
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đình Lành (Chính), Trần Thị Nhật Anh (Chính)

“Thỏa thuận cổ đông” – cách thức giải quyết mâu thuẫn giữa các cổ đông

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2016
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Đình Lành (Chính)

issn

Bảo vệ quyền lợi cổ đông – Những bất cập và hướng sửa đổi Luật Doanh nghiệp,

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Cao Đình Lành
Liên kết: https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ quyền lợi cổ đông

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Luật - Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đình Lành