Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-376-572-4

XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI: TRƯỜNG HỢP PHƯỜNG THỦY BIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ XANH HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Bạch Thị Thu Hà
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/381290870_XAY_DUNG_NANG_LUC_CONG_DONG_TRONG_PHAT_TRIEN_BEN_VUNG_DU_LICH_SINH_THAI_TRUONG_HOP_PHUONG_THUY_BIEU_THANH_PHO_HUE

2588-1213

Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn khách sạn của khách du lịch gia đình đến Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Lê Diễm Hằng (Chính), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Đinh Thị Khánh Hà
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6870

Ứng dụng phương pháp học cùng cộng đồng tại Trường Du lịch - Đại học Huế

Kỷ yếu Hội nghị “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Du lịch giai đoạn 2018 - 2022”, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chính)
Liên kết: http://huht.hueuni.edu.vn/truong-du-lich-to-chuc-thanh-cong-hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-truong-du-lich-giai-doan-2018-2022.html

ISBN: 978-604-343-264-0

Nâng cao vai trò phục vụ cộng đồng trong đào tạo về du lịch trước bối cảnh đại dịch Covid-19 tại Huế và Hội An

Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Đào tạo về du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Quốc tế hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Hương Giang (Chính), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Dương Thủy Tiên
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/356190430_NANG_CAO_VAI_TRO_PHUC_VU_CONG_DONG_TRONG_DAO_TAO_VE_DU_LICH_TRUOC_BOI_CANH_DAI_DICH_COVID-19_TAI_HUE_VA_HOI_AN

2588-1205

Mối liên hệ giữa vốn xã hội và sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch: Trường hợp xã Thủy Thanh, Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đinh Thị Khánh Hà (Chính), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chính)

ISBN: 978-604-330-047-5

Thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng du lịch trong đại dịch COVID-19: Trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Hướng đi mới cho du lịch Việt Nam hậu Covid-19”, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chính), Đoàn Lê Diễm Hằng
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/355699259_THUC_DAY_LIEN_KET_CHUOI_CUNG_UNG_DU_LICH_TRONG_DAI_DICH_COVID-19_TRUONG_HOP_TINH_THUA_THIEN_HUE

Tầm quan trọng của gắn kết giữa Nhà trường, cộng đồng, doanh nghiệp địa phương và các tổ chức xã hội dân sự: Bài học từ mô hình học cùng cộng đồng tại Huế và Hội An

Hội thảo cấp Trường “Hoàn thiện chương trình đào tạo đặc thù và hoạt động liên kết doanh nghiệp”, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thị Hương Giang (Chính), Dương Thủy Tiên, Nguyễn Đoàn Hạnh Dung

Nhận thức của sinh viên về ngành Du lịch Dịch vụ trong Cách mạng Công nghiệp 4.0: trường hợp của Khoa Du lịch - Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa "Phát triển Du lịch trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0", 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang (Chính)

2588–1213

Các xu hướng nghiên cứu Marketing xanh: lý thuyết và vận dụng thực tiễn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Nguyễn Hoàng Tuệ Quang (Chính), Hoàng Thị Huế