Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1881-803X

ON BUILDING LEGAL ONTOLOGY FRAMEWORK FOR E-LEARNING: A CASE STUDY IN VIETNAM

ICIC Express Letters, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang (Chính), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: http://www.icicel.org/ell/contents/2022/4/el-16-04-03.pdf

2196-8888

ViLO — A Core Ontology of Vietnamese Legal Documents

Vietnam Journal of Computer Science, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/s2196888822500178

2252-8938

A novel ontology framework supporting model-based tourism recommender

International Journal of Artificial Intelligence, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ho Quoc Dung (Chính), Lien Thi Quynh Le, Nguyen Huu Hoang Tho, Tri Quoc Truong, Cuong H. Nguyen-Dinh (Chính)
Liên kết: https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21012

2588–1175

Towards Legal Ontology for Education

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Thi Huong Giang (Chính), Nguyen Minh Duc, Nguyen Dinh Hoa Cuong (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v130i2B.6345

0219-6220

FUSE: A Fuzzy-Semantic Framework for Personalizing Learning Recommendations

International Journal of Information Technology and Decision Making, 2018
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0219622018500220

1335-9150

SEMAG: A NOVEL SEMANTIC-AGENT LEARNING RECOMMENDATION MECHANISM FOR ENHANCING LEARNER-SYSTEM INTERACTION

Computing and Informatics, 2017
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/article/view/2017_6_1312

1349-4198

A SEMANTICALLY HYBRID FRAMEWORK OF PERSONALIZING NEWS RECOMMENDATIONS

International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 2015
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: http://www.ijicic.org/contents.htm

1875-9521

SEMU: A semantic knowledge management system of musical information

Entertainment Computing, 2015
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dinh Hoa CuongNguyen (Chính), NgamnijArch-int (Chính), SomjitArch-int
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875952115000051