Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1349-4198

A Comparative Analysis of Development Policies for Smart Universities in Vietnam

International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 2024
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn (Chính), Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: http://www.ijicic.org/contents.htm

2588-1205

Evaluate the integration performance of text-to-speech artificial intelligence systems for supporting visually impaired students in the smart university model

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2024
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn (Chính), Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/issue/view/295

2588–1175

D-STOR: A Novel Framework of Deep-Semantic Traffic Object Recognition

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kỹ thuật và Công nghệ, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính), Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Ngọc Thủy
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijtt.v132i2B.7221

978-604-79-4209-1

THE DEVELOPMENT POLICIES OF SMART UNIVERSITIES IN VIETNAM

The Fifth International Conference on Business, Economics & Finance, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn (Chính), Nguyễn Đình Hoa Cương

2615-9678

Simple thermal-electrical model of photovoltaic panels with cooler-integrated sun tracker

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Xuân Cường (Chính), Huynh Thi Thuy Linh, Nguyen Dinh Hoa Cuong, Nguyen Duy Thuan, Le Vinh Thang, Nguyen Thi Hong
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/6763

1859-3534

An Ontology-based Sentiment Analysis Approach To Discovering Hidden Affected Objects

JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đình Hoa Cương, Nguyễn Thị Hương Giang (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.32913/mic-ict-research-vn.v2022.n2.1146

978-604-346-150-3

Toward a Legal-based Ontology against Financial Fake News

Phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo 2022, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)

1206-212X

BOCA: A novel semantic blockchain-based authentication system of educational certificates

International Journal of Computers and Applications, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Anh Phương (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1206212X.2022.2111509

2511-2104

A hybrid approach of blockchain and semantic web technologies to validating learning outcomes in accordance with legal constraints

International Journal of Information Technology (Singapore), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Anh Phương (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s41870-022-01039-z

1881-803X

ON BUILDING LEGAL ONTOLOGY FRAMEWORK FOR E-LEARNING: A CASE STUDY IN VIETNAM

ICIC Express Letters, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang (Chính), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: http://www.icicel.org/ell/contents/2022/4/el-16-04-03.pdf

2196-8888

ViLO — A Core Ontology of Vietnamese Legal Documents

Vietnam Journal of Computer Science, 2022
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chính), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/s2196888822500178

2252-8938

A novel ontology framework supporting model-based tourism recommender

International Journal of Artificial Intelligence, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ho Quoc Dung (Chính), Lien Thi Quynh Le, Nguyen Huu Hoang Tho, Tri Quoc Truong, Cuong H. Nguyen-Dinh (Chính)
Liên kết: https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI/article/view/21012