Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1389224X, 17508622

Exploring smallholder farmers’ climate adaptation decision-making in mountainous areas of Central Vietnam: implications for extension services

Journal of Agricultural Education and Extension, 2022
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SSCI
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Jennifer Bond, Hồ Đắc Thái Hoàng
Liên kết: https://doi.org/10.1080/1389224X.2022.2039248

2354-1059

Cấu trúc thảm thực vật ở Đồi cát bay Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Thái Hùng, Nguyễn Thị Hồng Liên
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/DHSPHN-KHTN/article/view/65500/55196

2588 -1183

Đặc điểm của thảm thực vật vùng đất cát ngập nước tại Huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jese.v127i4A.5028

2588-1183

Đa dạng thành phần loài thực vật phân bố ở Đồi Hồng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2018
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chính), Lê Thái Hùng, Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Khương Duy, Lê Thái Thùy Nhi

Giảm rủi ro thiên tai Việt Nam sử dụng các hệ sinh thái ven biển miền Trung

Biocity, 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám nghiên cứu sự thay đổi thảm thực vật rừng giai doạn 1990 – 2010 ở lưu vực sông Ngàn Sâu, tỉnh Hà Tĩnh

Kỷ yếu Hội nghị khoa học "Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2015". NXB Xây Dựng, ISBN: 978-604-82-1619-1., 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Lương, Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Huy Anh

Thực trạng thảm thực vật đặc thù vùng cát duyên hải miền trung Việt Nam

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng (Chính), Trương Thị Hiếu Thảo

Hiện trạng và biến động rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1990-2010

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Tài Minh, Hồ Đắc Thái Hoàng, Lê Văn Hoàng, Đoàn Chí Cường

Assessing ecosystem services and degradation status of coastal dune systems for Eco-DRRand EbA: Case studies from Vietnam, Indonesia, and Chile

. In: F. Renaud, K. Sudmeier-Rieux, M. Estrella & U. Nehren (Eds). Ecosystem-based Disaster Risk Reduction and Adaptation in Practice. Springer, Series: Advances in Natural and Technological Hazards Research, pub-lishing date 07/2015., 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Udo Nehren, Hồ Đắc Thái Hoàng, M.A. Marfai, C. Raedig

Đặc trưng các quần xã thực vật vùng đất cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Hiếu Thảo (Chính), Hồ Đắc Thái Hoàng, Nguyễn Khoa Lân

Sand dune, the natural sea wall - The ECO-DRR in central coast region of Vietnam

Disaster and Biodiversity - IUBS Triennial program "DAB" in cooperative with Biodiversity network Japan. International Symposium & Workshop, 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Đắc Thái Hoàng