Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Print ISSN: 0303-6758 Online ISSN: 1175-8899

The future of molecular ecology in Aotearoa New Zealand: an early career perspective

Journal of the Royal Society of New Zealand, 2022
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Libby Liggins (Chính), Vanessa Arranz, Heather E Braid,, David Carmelet-Rescan, Joane Elleouet, Ekaterina Egorova, Michael R Gemmell, Simon FK Hills, Lyndsey P Holland, Emily M Koot,, Alexandra Lischka, Kimberley H Maxwell, Laura J McCartney, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Cory Noble, Pamela Olmedo Rojas, Elahe Parvizi, William S Pearman, Jenny Ann N Sweatman, Te Rangitākuku Kaihoro, Kerry Walton, J David Aguirre, Lucy C Stewart
Liên kết: https://doi.org/10.1080/03036758.2022.2097709

1573-5079 (Q1)

Coralline photosynthetic physiology across a steep light gradient

Photosynthesis Research, 2022
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính), Daniel W. Pritchard, Matthew J. Desmond, Christopher D. Hepburn
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11120-022-00899-7

0921-8971 (Print) 1573-5176 (Online) (WoS-Q1)

Nitrogen and phosphorus ecophysiology of coralline algae

Journal of Applied Phycology, 2020
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính), Daniel W. Pritchard, Christopher D. Hepburn
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10811-019-02019-w

1859-4581

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng đến khả năng quang hợp và hô hấp của hai loài rong đỏ Gracilariopsis chorda (Homlmes)Ohmi và Gracilaria parvispora Abbott

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2013
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, Kawaguchi Shigeo, Terada Ryuta, Nishiha N.Gregory

1859-0152

Kết quả điều tra tình hình nuôi cá vược ở vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, 2010
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Chất (Chính), Lê Tất Uyên Châu, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Tý

1859-1388

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp và rong câu (Gracilaria sp) đến sinh trưởng và phát triển của cá Dìa (Siganus guttatus) nuôi thương phẩm

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2007
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính), Châu Thị Tuyết Hạnh