Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0308-1087

On new quantum divergences

Linear and Multilinear Algebra, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: T. H. Dinh (Chính), H. B. T. Du, A. N. D. Nguyen (Chính), T. D. Vuong (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03081087.2023.2209272

1859-0357

On a matrix equation

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Dư Thị Hòa Bình (Chính)
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1K2O-WRT_HRmzLgpxuRrMD14BOvgGXy0t/view?usp=sharing

2354-0842

Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương không suy biến trên trường hữu hạn về dạng chính tắc

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Trần Công Mẫn (Chính)

Sử dụng Maple đưa dạng toàn phương có hạng bằng 3 trên trường hữu hạn về dạng chính tắc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Khoa học Huế, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Ái Nhân (Chính), Trần Công Mẫn

Chặn trên cho chỉ số chính quy của tập s=8 điểm béo đồng bội cùng nằm trên 4-phẳng trong P^n

Tạp chí Khoa học Đại học Tiền Giang, ISSN: 1859-4530, 2015
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Văn Thiện, Nguyễn Duy Ái Nhân