Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2352-4855

The study on biological activity and molecular docking of secondary metabolites from Bacillus sp. isolated from the mangrove plant Rhizophora apiculata

Regional Studies in Marine Science, 2022
Lĩnh vực: Hoá sinh; phương pháp nghiên cứu hoá sinh
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ton That Huu Dat (Chính), Le Canh Viet Cuong (Chính), Dao Viet Ha, Phung Thi Thuy Oanh, Nguyen Phuc Khanh Nhi, Hoang Le Tuan Anh, Phan Tu Quy, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2022.102583

2354-0842

Đánh giá hoạt tính ức chế enzyme ACE2 (thụ thể chủ) và protein 6LU7 (SARS-CoV-2) của một số thuốc tiềm năng bằng tính toán hóa lượng tử và mô phỏng docking phân tử

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Phan Tứ Quý, Nguyễn Vĩnh Phú, Nguyễn Hồ Vũ Phong, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/jos_articles.php?article_id=764

1612-1880

Anti-dengue screening on several Vietnamese medicinal plants: experimental evidences and computational analyses

Chemistry and Biodiversity, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Nguyễn Quang Cơ (Chính), Hồ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lưu, Vũ Thị Bích Hậu, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Chiến, Nguyễn Thế Anh, Thanh Q. Bui, Tô Đạo Cường, Phan Tứ Quý, Nguyễn Thành Triết, Trần Văn Sung, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/cbdv.202101026

0366-6352

Antioxidant activity and α-glucosidase inhibitability of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome fractionated extracts: in vitro and in silico screenings

Chemical Papers, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Tran Van Chen (Chính), To Dao Cuong, Phan Tu Quy, Thanh Q. Bui, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Thành Triết (Chính), Hồ Việt Đức, Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02273-2

2365-6549

Antimicrobial properties of Distichochlamys citrea M.F. Newman rhizome n-hexane extract against Streptococcus pyogenes: experimental evidences and computational screening

ChemistrySelect, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Văn Huế (Chính), Tô Đạo Cường (Chính), Phan Tứ Quý, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Doan Duy Thanh, Nguyen Thanh To Nhi, Nguyen Minh Thai, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/slct.202200680

0948-5023, 1610-2940

Structural characteristics and chemical reactivity of gold-based clusters Au n (n = 16, 17) toward lone pairs

Journal of Molecular Modeling, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Huu Tho (Chính), Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Sy, Pham Vu Nhat (Chính), Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00894-022-05044-8

1432-2234

A DFT study of molecular and electronic structures of cis-dioxidomolybdenum(VI) complex of 8-hydroxyquinoline and 4-benzoyl-3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one with water

Theoretical Chemistry Accounts, 2022
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huu Tho Nguyen (Chính), Thanh Q. Bui, Pham Vu Nhat (Chính), Do Thi Phuong Lan, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s00214-022-02868-8

2572-8288

Inhibitory, biocompatible, and pharmacological potentiality of dammarenolic-acid derivatives towards α-glucosidase (3W37) and tyrosine phosphatase 1B (PTP1B)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Văn Huế, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Tran Van Chen, Nguyen Van Long, Irina Smirnova, Anatasia Petrova, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100189

2090-9063

In Silico Inhibitability of Copper Carbenes and Silylenes against Rhizoctonia solani and Magnaporthe oryza

Journal of Chemistry, 2021
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải (Chính), Thanh Q. Bui, Trần Thị Ái Mỹ, Huynh Thi Phuong Loan, Trần Thái Hòa, Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Dang Thanh Nhan, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2021/5555521

2354-0842

Điều chế nano hydroxyapatite biến tính bằng chitosan và glucosamine

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, Hoá lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Nữ Mỹ Phương (Chính), Đoàn Mai Phương, Đặng Như Kim Ngân, Bùi Quang Thành (Chính)
Liên kết: http://jos.husc.edu.vn/jos_articles.php?article_id=724

2572-8288

Theoretical study on inhibitability of some natural alkaloids against influenza virus hemagglutinin and SARS-CoV-2 main protease

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Tran Van Chen, Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, To Dao Cuong, Nguyen Thanh Triet, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100175