Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

Characterization of extracellular protease produced by Bacillus tequilensis ON1

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6410

23455357

Assessment of Antioxidant and Antibacterial Activities of Lactobacillus farciminis HN11 as a Probiotic Candidate

Applied Food Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Nguyễn Quang Lịch, Lê Công Tuấn, Trần Đình Bình, Nguyễn Thị Châu Anh, Trương Thị Phương Lan, Seung-Moon Park
Liên kết: https://doi.org/10.22037/afb.v9i2.36611

1028-8880

Antagonistic activity against pathogenic Vibrio isolates of bioflocculant-producing bacteria isolated from shrimp ponds

Pakistan Journal of Biological Sciences, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Lê Thị Hà Thanh (Chính), Đặng Thị Thùy Trang, Bùi Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Lê Nhật Linh, Nguyễn Văn Khanh, Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2021.1322.1332

Thử nghiệm tạo biofloc từ nguồn vi sinh tự nhiên phục vụ ương giống tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/authorDashboard/submission/5914

ISBN: 978-604-60-3104-8

Nghiên cứu đặc điểm phân bố cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Vũng Bùn, phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, 2021
Lĩnh vực: Sinh thái học
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Công Tín (Chính), Lê Công Tuấn
Liên kết: http://www.khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=About&id=19

2352-4855 (SCIE - IF=1.183)

Impacts of urbanization and land transitions on seagrass beds in tropical lagoon in central Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyen Huu Chi Tu (Chính), Nguyen Tu Uyen, Lương Quang Đốc, Lê Công Tuấn, Mai Anh Thu, Hoàng Công Tín (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2021.101860

2310-5380

Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam

Advancements in Life Sciences, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Đức Huy, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đoàn Thị Mỹ Lành, Tề Minh Sơn, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

ISBN: 978-604-60-3104-8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỎ THỦY SINH Ở KHU BẢO VỆ THỦY SẢN VŨNG BÙN, PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kỷ yếu Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2019” Trường Đại học Tây Nguyên, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Tuấn, Hoàng Công Tín