Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Isolation and identification of yeasts from local fruits in Thua Thien Hue province, Vietnam

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Xuân Túy (Chính), Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Phú
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ns/article/view/7100

2352-4855

Quantifying biomass and canopy cover of submerged aquatic vegetation on an offshore island

Regional Studies in Marine Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Ngọc Khánh Ni (Chính), Lê Văn Thăng, Lê Thị Tịnh Chi, Lê Công Tuấn, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Tú Uyên, Ngô Hữu Bình, Cédric Jamet, Hoàng Công Tín (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.rsma.2023.103117

Nghiên cứu chẩn đoán Pasteurella multocida và Mannheimia haemolytica bằng kỹ thuật multiplex PCR

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo (Chính), Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Oanh, Trương Phúc Hưng, Nguyễn Xuân Huy, Hồ Thị Xuân Túy, Nguyễn Thị Thịnh, Lê Công Tuấn, Nguyễn Thị Kim Cúc
Liên kết: https://www.semanticscholar.org/reader/15741b820b1ff79b265f2bcfeeed0e23b4cdd110

2413-8851

Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.

Urban Science, 2023
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Trần Ngọc Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Dương Thành Chung, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Dương Thị Nhung, Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Nguyễn Trần Bảo Khuyên
Liên kết: https://doi.org/10.3390/urbansci7030089

2347-212X

The occurrence of antibiotic resistance Vibrio isolates from brackish water shrimp ponds in the coastal area in Thua Thien Hue, Vietnam

Journal of Applied Biology and Biotechnology, 2023
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Nguyễn Văn Khanh, Huyen Ton Nu Bao Tien, Phung Thao Phuong, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)

PHÁT HIỆN VI KHUẨN PASTEURELLA MULTOCIDA GÂY BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG Ở CỪU PHAN RANG BẰNG KỸ THUẬT PCR

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc (Chính), Bùi Văn Lợi, Nguyễn Văn Phú (Chính), Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Hồ Thị Xuân Túy, Nguyễn Xuân Huy, Lê Công Tuấn

Nghiên cứu phân lập và xác định điều kiện hấp phụ kim loại đồng hiệu quả của nấm men Rhodotorula mucilaginosa phân lập tại khu vực khai thác than ở Quảng Ninh

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đoàn Thái Nhật Quang (Chính), Hồ Thị Xuân Túy, Đường Văn Hiếu, Lê Công Tuấn, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Phú (Chính)
Liên kết: http://huib.hueuni.edu.vn/nam-2022/

1859-1388

Characterization of extracellular protease produced by Bacillus tequilensis ON1

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Công Tuấn, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1A.6410