Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2501-7136

EFL Tertiary Students' Perception and Practice with Language Learning beyond the Classroom: The Case of Vietnam-European Journal of English Language Teaching

European Journal of English Language Teaching, 2023
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê, Nguyễn Vũ Khánh (Chính)
Liên kết: https://oapub.org/edu/index.php/ejel/issue/view/316

2525-2445

Use of resources and activities for language learning beyond the classroom by English-majored students at a university in Vietnam

VNU Journal of Foreign Studies, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Bạch Lê, Nguyễn Vũ Khánh (Chính)

1859-0810

Dạy kỹ năng đọc bằng mô hình lớp học đảo ngược: Nhận thức của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Khánh (Chính)
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1dxwfonmHXjBIEA94pfyhAImjN9MzCLSl/view?usp=sharing

2525-2674

Strategies for translating Vietnamese culture-specific items in tourist materials into English

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2019
Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Vũ Khánh (Chính), Trương Bạch Lê
Liên kết: http://tapchinnvh.hucfl.edu.vn/index.php/tckhnnvh/article/view/75/pdf