Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chế tạo NANO bạc sử dụng chiếc lá vối

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Đại Vương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Thảo Hiền

2468-2179

Enhanced piezoelectric properties of Fe2O3 and Li2CO3 co-doped Pb[(Zr0.48Ti0.52)0.8(Zn1/3Nb2/3)0.125(Mn1/3Nb2/3)0.075]O3 ceramics for ultrasound transducer applications

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2022
Lĩnh vực: Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2022.100436

0957- 4522

Study on the strain behavior and piezoelectric properties of lead-free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 ceramics modified with Sn4+ ions

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-021-06215-8

1862-5282

Study on the synthesis and application of BaTiO3 nanospheres

International Journal of Materials Research, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1515/ijmr-2020-8054

1573-8663

Phase transition behavior and electrical properties of lead-free (1-x)KNLNS-xBNKZ piezoelectric ceramics

Journal of Electroceramics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10832-021-00249-4

0957- 4522

Enhanced piezoelectric and energy storage performance of 0.96(K0.48Na0.48Li0.04)(Nb0.95Sb0.05)O3–0.04Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3 ceramics using two-step sintering method

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-021-05951-1

2045-9831

Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws

Nanomaterials and Energy, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Các vật liệu nano
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1680/jnaen.20.00052

0957- 4522

Synthesis of textured Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 - Ba0.844Ca0.156(Zr0.096Ti0.904)O3 lead-free ceramics for improving their electrical and energy storage properties

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2020
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-020-04356-w