Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2320-8694

Physicochemical and Biological Characteristics of Shrimp Pond Sludge in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Quang Lịch (Chính), Lê Đại Vương, Vệ Quốc Linh, Tề Minh Sơn
Liên kết: http://dx.doi.org/10.18006/2022.10(5).1024.1032

2195-8556

Biosynthesis of silver nanoparticles using nanocurcumin extracted from fresh turmeric of Vietnam

International Journal of Materials Research, 2022
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1515/ijmr-2021-8377

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chế tạo NANO bạc sử dụng chiếc lá vối

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Đại Vương, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Thị Thảo Hiền

2468-2179

Enhanced piezoelectric properties of Fe2O3 and Li2CO3 co-doped Pb[(Zr0.48Ti0.52)0.8(Zn1/3Nb2/3)0.125(Mn1/3Nb2/3)0.075]O3 ceramics for ultrasound transducer applications

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2022
Lĩnh vực: Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2022.100436

0957- 4522

Study on the strain behavior and piezoelectric properties of lead-free Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 ceramics modified with Sn4+ ions

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-021-06215-8

1862-5282

Study on the synthesis and application of BaTiO3 nanospheres

International Journal of Materials Research, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1515/ijmr-2020-8054

1573-8663

Phase transition behavior and electrical properties of lead-free (1-x)KNLNS-xBNKZ piezoelectric ceramics

Journal of Electroceramics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10832-021-00249-4

0957- 4522

Enhanced piezoelectric and energy storage performance of 0.96(K0.48Na0.48Li0.04)(Nb0.95Sb0.05)O3–0.04Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5ZrO3 ceramics using two-step sintering method

Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Vật liệu điện tử
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10854-021-05951-1

2045-9831

Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws

Nanomaterials and Energy, 2021
Lĩnh vực: VẬT LÝ, Các vật liệu nano
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Đại Vương
Liên kết: https://doi.org/10.1680/jnaen.20.00052