Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

16879503, 16879511

Separation of Spherical Nanosilica from Agricultural Wastes in Vietnam via Ultrasonic-Assisted Precipitation and Application for Effective Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution

Journal of Nanotechnology, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu, Bùi Thị Hoàng Diễm, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải, Lê Văn Thanh Sơn, Bùi Thị Thuỷ, Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Hồ Thị Thuỳ Dung
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/jnt/2023/8884113/

2354-0842

TỔNG HỢP VẬT LIỆU CẤU TRÚC TRẬT TỰ Fe3O4 HÌNH BÔNG HOA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Văn Minh Hải (Chính), Đặng Xuân Tín, Lê Thị Hòa, Nguyễn Đức Vũ Quyên, Nguyễn Thị Thảo Uyên

1859-1388

PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỰC BIẾN TÍNH NANOCOMPOSIT Fe3O4@Au CẤU TRÚC XỐP VÀ ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH CHLORAMPHENICOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2023
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hồ Văn Minh Hải (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Lê Thị Hòa, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm

2354-0842

TỔNG HỢP VẬT LIỆU CÓ CẤU TRÚC XỐP 3D α-Fe2O3 TRÊN CƠ SỞ KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Văn Minh Hải (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_numbers.php?number_id=48

Highly effective photocatalyst of TiO2 nanoparticles dispersed on carbon nanotubes for methylene blue degradation in aqueous solution

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính), Trần Ngọc Tuyền (Chính), Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Hồ Thị Thùy Dung

0866-7411

Tổng hợp đặc trưng và ứng dụng quang xúc tác của vật liệu composite CNTs/ZnO

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 2020
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đặng Xuân Tín, Hồ Văn Minh Hải

2615-9678

Oxidation of carbon nanotubes using for Cu(II) adsorption from aqueous solution

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Thị Mỹ Tính, Phạm Thị Ngọc Lan

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon nano ống không sử dụng H2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Đặng Xuân Tín, Đinh Quang Khiếu, Trần Ngọc Tuyền, Phạm Thị Ngọc Lan

Lead ions removal from aqueous solution using modified carbon nanotubes

Bulletin of Materials Science, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chính), Trần Ngọc Tuyền, Đinh Quang Khiếu, Hồ Văn Minh Hải, Đặng Xuân Tín, Phạm Thị Ngọc Lan, Itatani Kiyoshi
Liên kết: https://www.ias.ac.in/article/fulltext/boms/041/01/0006