Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1687-8442

Adsorption of Arsenate from Aqueous Solution onto Modified Vietnamese Bentonite

Advances in Materials Science and Engineering, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Lê Mỹ Linh (Chính), Hoàng Văn Đức, Trần Dương, Mai Xuân Tịnh, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2019/2710926

1687-4110, E-ISSN: 1687-4129

Metal-Organic Framework MIL-101: Synthesis and Photocatalytic Degradation of Remazol Black B Dye

Journal of Nanomaterials, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Đình Dũ, Huỳnh Thị Minh Thành, Thủy Châu Tờ, Hồ Sỹ Thắng, Mai Xuân Tịnh, Trần Ngọc Tuyền, Trần Thái Hòa, Đinh Quang Khiếu (Chính)
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/jnm/2019/6061275/

ISBN 978-604-67-1217-6

Simultaneous squarewave stripping voltammetric determination of ascorbic acid, paracetamol and caffeine on reduced graphene oxide modfied electrode

Analytica Vietnam Conference 2019, 2019
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Trần Thanh Tâm Toàn, Mai Xuân Tịnh, Hồ Xuân Anh Vũ, Lương Văn Tri, Huỳnh Thị Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hợp

16878442, 16878434

Aminopropyl Functionalised MCM-41: Synthesis and Application for Adsorption of Pb(II) and Cd(II)

Advances in Materials Science and Engineering, 2019
Lĩnh vực: Hoá lý
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đinh Quang Khieu (Chính), Tran Xuan Mau, Pham Dinh Du (Chính), Nguyen Trung Hieu, Thuy Chau To, Mai Xuan Tinh, Long Giang Bach
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/amse/2019/8573451/

2354-0842

Nghiên cứu xác định lượng vết chì bằng kỹ thuật von-ampe hòa tan anot xung vi phân màng bismut in situ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Chuyên san Hóa-Sinh-Khoa học Trái đất, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế, 2018
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Mậu Thành (Chính), Nguyễn Đình Luyện, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Văn Hợp

ISSN 2354-0842

Xác định acid ascorbic, paracetamol và caffein bằng kỹ thuật von-ampe hòa tan anot xung vi phân sử dụng điện cực biến tính bằng graphen oxit dạng khử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2018
Lĩnh vực: Hóa phân tích
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Tâm Toàn (Chính), Hoàng Trọng Nhân, Bùi Đức Điệp, Mai Xuân Tịnh, Nguyễn Hải Phong

2354-0567

Ảnh hưởng của màng bao chitosan đến một số tính chất lý hóa và kháng vi sinh vật của trứng vịt trong quá trình bảo quản

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2018
Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Trí (Chính), Mai Xuân Tịnh, Trần Thị Hảo

KHẢO SÁT SỰ HẤP PHỤ PHOSPHAT TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BẰNG THAN BÙN

Tạp chí Khoa học và công nghệ, Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế (Tập 7, Số 1, 02/2018)., 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Xuân Tịnh (Chính), Hoàng Ngọc Sỹ

THE SYNTHESIS OF CoFe2O4 BY USING CARBONACEOUS MICROSPHERES AS TEMPLATES

2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thi Kim Thu (Chính), Mai Xuân Tịnh, Dinh Thi Thanh Thuy, Huynh Truong Ngo

3-Mercaptopropyltrimethoxysilane functionalized as an electroede modified for voltammetric determination of lead (II) and cadmium (II)

Conference proceeding, The 5th Analytical Vietnam Conference 2017, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Hải Đăng Son (Chính), Nguyễn Hải Phong, Mai Xuân Tịnh, Phan Thế Bình, Nguyễn Thị Vương Hoàn, Nguyễn Thị Diễm Châu, Đinh Quang Khiếu