Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1811-4989

Expression of a synthetic gene encoding for the enhanced green fluorescent protein in various Escherichia coli strains

Tạp chí Công nghệ Sinh học, 2022
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyen Thi Nha Trang (Chính), Huynh Thi Thu Ha, Nguyen Phuong Thao, Duong Thi Anh Tho, Cao Thi Trang, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Tuệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Ngọc Lương (Chính)

1028-8880

Antagonistic activity against pathogenic Vibrio isolates of bioflocculant-producing bacteria isolated from shrimp ponds

Pakistan Journal of Biological Sciences, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Công Tuấn (Chính), Lê Thị Hà Thanh (Chính), Đặng Thị Thùy Trang, Bùi Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Lê Nhật Linh, Nguyễn Văn Khanh, Huyền Tôn Nữ Bảo Tiên, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://dx.doi.org/10.3923/pjbs.2021.1322.1332

pISSN 1859-1388, eISSN 2615-9678

Improved expression of catechol 1,2-dioxygenase gene from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Đặng Văn Thành (Chính), Hoàng Anh Thi, Trần Gia Cát Tường, Phạm Thị Huyền Trang, Lê Thị Hà Thanh (Chính), Nguyễn Hoàng Lộc
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5974

1338-5178

Heterologous expression of a gene encoding biphenyl 2, 3-dioxygenase from Burkholderia cepacia in Escherichia coli

Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.15414/jmbfs.2020.10.3.490-492

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2323/jgam.2019.06.002

2076-2607

Isolation and Characterization of Genes Responsible for Naphthalene Degradation from Thermophilic Naphthalene Degrader, Geobacillus sp. JF8

Microorganisms, 2020
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: Khác
Tác giả: Daisuke Miyazawa (Chính), Lê Thị Hà Thanh (Chính), Akio Tani, Masaki Shintani, Nguyễn Hoàng Lộc, Takashi Hatta, Kazuhide Kimbara
Liên kết: https://doi.org/10.3390/microorganisms8010044

0022-1260

Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia

Journal of General and Applied Microbiology, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Vũ Ngọc Thi, Dương Đức Hoàng Sinh, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Hoàng Tuệ, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgam/66/3/66_2019.06.002/_pdf/-char/en

1389-1723

Isolation and characterization of a moderate thermophilic Paenibacillus naphthalenovorans strain 4B1 capable of degrading dibenzofuran from dioxin-contaminated soil in Vietnam

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2019
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyễn Hoàng Lộc, Kazuhide Kimbara (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2019.05.006

ISBN 978-4-9906826-1-3

Isolation and genome sequence analyses of dibenzofuran degrading bacteria from Vietnamese soil

The Final Joint Seminar-Core to Core Program-Advanced Research Networks, Yamaguchi, Japan, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyễn Hoàng Lộc, Kazuhide Kimbara

1859–1388

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/download/4966/543

Genome sequence analysis of dibenzofuran degrading bacteria

17th International Symposium on Microbial Ecology, Leipzig, Germany, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hà Thanh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Masaki Shintani, Ryota Moriuchi, Hideo Dohra, Nguyễn Hoàng Lộc, Kazuhide Kimbara

08668612

Isolation and characterization of actinomycetes antagonistic to Vibrio parahaemoliticus from shrimp pond sediment

VNU Journal of Sciences (tên cũ:Tạp chí Khoa học - KHTN), 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Tường Châu (Chính), Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hữu Thuần Anh