Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-604-393-259-1

Circular human resource development in social care work: An experience of university-corporation cooperation between Japan and Vietnam

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Quốc Phương, Ryuhei Sano

ISSN: 1859-1361

Căng thẳng tâm lý – xã hội của học sinh trung học cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Huế)

Tạp chí Gia đình và Giới, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương, Trương Thị Xuân Nhi

ISSN: 1605-2811

Tiếp cận hỗ trợ an sinh xã hội của hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

ISSN: 2354-0850

Tình hình phát triển du lịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh dịch COVID-19

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Bùi Thị Thu, Nguyễn Quốc Phương, Doãn Thị Hồng My

ISSN: 2615-9295

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Chính sách của Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

ISSN: 2615-9007

Tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Xuân Nhi (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

ISBN: 978-604-80-6889-9

Green-Resilient-Inclusive (GRID) Approach and fostering women’s entrepreneurship towards inclusive growth post-COVID-19 in the context of Vietnam

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Duy Mai Phương
Liên kết: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sjAtze8itnz2QwU6TiMR5N2ETIazYRUM

ISSN: 1756-8692

Adaptive livelihoods trategies among small-scale fishing households to climate change-related stressors in Central Coast Vietnam

International Journal of Climate Change Strategies and Management, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: SSCI
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
Liên kết: https://doi.org/10.1108/IJCCSM-04-2020-0034

ISSN: 1013-4328

Sinh kế ứng phó của hộ ngư dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu (Nghiên cứu trường hợp vùng bãi ngang ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Xuân Hồng

ISSN: 0892-0753 (print), E-ISSN: 1521-0421

Vulnerability of fishery-based livelihoods to climate change in coastal communities in Central Vietnam

Coastal Management, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Xuân Hồng
Liên kết: http://doi.org/10.1080/08920753.2021.1899927

ISSN 2354-1172

Sinh kế của ngư dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan (Nghiên cứu trường hợp tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Hồng