Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

P-ISSN 1859-4794; E-ISSN 2615-9929

Quyền tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam: Khung pháp luật và thực tiễn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt nam, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Bùi Quang Dũng (Chính)
Liên kết: https://b.vjst.vn/index.php/ban_b/issue/view/119/181

ISBN: 978-604-946-719-6

Enhancing the access to social security insurance for workers in a contemporary context of Vietnam

Báo cáo Khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Trương Thị Xuân Nhi, Nguyễn Tư Hậu

2354 -0842

Thực trạng biến động diện tích đất nông nghiệp tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2021

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Thị Thu (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương, Đào Xuân Vinh
Liên kết: http://joshusc.edu.vn/backup/jos_articles.php?article_id=905

ISSN 2354-0805

Phân tích SWOT đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Vũ Thị Hà
Liên kết: http://joshusc.edu.vn/backup/jos_articles.php?article_id=921

1859-1361

Tăng cường năng lực phục hồi cho hộ gia đình nông thôn sau đại dịch COVID-19 (Nghiên cứu trường hợp tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Tạp chí Gia đình và Giới, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương, Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thiều Tuấn Long
Liên kết: https://ifgs.vass.gov.vn/journal/Tap-chi-Nghien-cuu-Gia-dinh-va-Gioi--ban-tieng-Viet-/So-4---2023.html

2590051X

Household-level demographic and socio-economic vulnerability in the face of the COVID-19 pandemic in rural Central Vietnam

Elsevier Ergonomics Book Series, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phuong T.A. Huynh (Chính), Thu T. Bui
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.resglo.2023.100186

ISBN: 978-604-393-259-1

Circular human resource development in social care work: An experience of university-corporation cooperation between Japan and Vietnam

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Quốc Phương, Ryuhei Sano

ISSN: 1859-1361

Căng thẳng tâm lý – xã hội của học sinh trung học cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Huế)

Tạp chí Gia đình và Giới, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Nguyễn Thị Hoài Phương, Trương Thị Xuân Nhi

ISSN: 1605-2811

Tiếp cận hỗ trợ an sinh xã hội của hộ gia đình nông thôn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

ISSN: 2354-0850

Tình hình phát triển du lịch huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh dịch COVID-19

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính), Bùi Thị Thu, Nguyễn Quốc Phương, Doãn Thị Hồng My
Liên kết: http://joshusc.edu.vn/backup/jos_articles.php?article_id=827

ISSN: 2615-9295

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Chính sách của Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam

Tạp chí Bài báo trên tạp chí cấp quốc gia (kể cả 2 Đại học Quốc gia), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Yến (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)

ISSN: 2615-9007

Tiếp cận giáo dục của trẻ em khuyết tật: Nghiên cứu trường hợp tại thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Xuân Nhi (Chính), Huỳnh Thị Ánh Phương (Chính)