Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-965-415-2

SAFE FOOD BUSINESS AND CONSUMPTION: CASE STUDIES IN TAM KY AND HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE

International Conference on Food Safety and Sanitation in the Food Supply Chain in Mekong Delta, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Chi, Lê Thùy Trinh, Trần Anh Tuấn (Chính)

Household’s willingness to pay for solid waste management services in Loc Ninh commune, Dong Hoi city.

2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính), Lê Thị Phương Chi

Assessing urban environmental sustainability by means of indicators: the case of Hue city, Vietnam

Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chính), Lê Thị Phương Chi