Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2354 - 1350

Phân tích nhu cầu du lịch quốc tế theo quốc tịch tại Việt Nam

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/240

2354-1350

Phân tích nhu cầu du lịch Quốc tế theo Quốc tịch tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh
Liên kết: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/240

2588-1205

Đầu tư và tăng trưởng du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thúy Hằng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/issue/view/255

978 604 34 3340 1

Phát triển dịch vụ logistics của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong mối tương quan cả nước

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế - Thương mại và logistics Việt Nam 35 năm đổi mới (1986-2021) Những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Thanh Xuân (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh

978-604-55-6873-6

Phát triển doanh nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trong mối tương quan với cả nước

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại” ĐH Thương Mại, ĐH Kinh tế Huế, ĐH SoFia BulGaRia, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chính), Lê Nữ Minh Phương

2588-1205

Phát triển mô hình rừng trồng có chứng chỉ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2020
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chính), Nguyễn Thiện Tâm
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/article/view/5862

978 604 55 4620 8

Tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam theo trình độ công nghệ

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Khởi nghiệp và sáng tạo - cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam" của ĐH Thương Mại - ĐH Hải Phòng - ĐH Kinh tế Huế - ĐH Nam Hoa Đài Loan, 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chính), Lê Nữ Minh Phương

1859 - 0012

Lợi ích từ áp dụng chứng chỉ rừng bền vững FSC: Trường hợp nghiên cứu ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Journal of Economics and Development (Tạp chí Kinh tế và Phát triển), 2019
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chính), Nguyễn Đức Kiên, Trần Văn Hòa

0866-7120

So sánh môi trường đầu tư NTTS vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với các vùng biển khác

Tạp chí Kinh tế và dự báo, 2018
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Nữ Minh Phương (Chính), Trần Đoàn Thanh Thanh