Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Khó khăn, thách thức và giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp truyền thống, trường hợp nghiên cứu cam trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo quôc gia về "Giải pháp xây dựng chuỗi giá trị trong các mô hình nông nghiệp dinh dưỡng cho người dân tại vùng khó khăn". Cục Kinh tế hợp tác và PTNT. Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thanh Long (Chính), Phạm Xuân Hùng

2331-6268

International Tourists' Willingness to Pay for A Wildlife Conservation Program: A Case Study of Northern Yellow-cheeked Gibbons in Bach Ma National Park, Vietnam

Environment and Ecology Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC, KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh An (Chính), Nguyễn Công Định, Trinh Quang Thoai, Nguyễn Đức Kiên, Truong Quang Dung, Nguyễn Thái Phán, Trương Tấn Quân, Phạm Xuân Hùng

2224-4433

Determinants of system of rice intensification adoption and its impacts on rice yield in the upland region of Central Vietnam

Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 2022
Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chính), Phạm Xuân Hùng

2615-9716

Consumer purchase intention towards tea products with environmentally friendly packaging in Hue city

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Diễm My (Chính), Trần Huỳnh Bảo Châu, Nguyễn Thị Hương Giang, Bùi Dũng Thể, Phạm Xuân Hùng
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6786

2071-1050

Perceptions, Problems and Prospects of Contract Farming: Insights from Rice Production in Vietnam

Sustainability, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mai Chiếm Tuyến (Chính), Prapinwadee Sirisupluxana, Isriya Bunyasiri, Phạm Xuân Hùng
Liên kết: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12472

Traditional food products and their promotion strategy in Vietnam

The Four International Conference on Business, Economics & Finance, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thanh Long (Chính), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Tuyên, Nguyễn Hữu Linh

Analysis the value chain of free-range chicken in Huong Hoa district, Quang Tri province

Can Tho University Publishing House, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Thị Tuyên (Chính), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Hoàng Diễm My

2071-1050

Stakeholders’ Preferences towards Contract Attributes: Evidence from Rice Production in Vietnam

Sustainability, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mai Chiếm Tuyến (Chính), Prapinwadee Sirisupluxana, Isriya Bunyasiri, Phạm Xuân Hùng
Liên kết: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/6/3478/htm

2588-1205

Factors influencing patients’ satisfaction with healthcare services – a case study of public hospitals in Hue city

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Kim Tuyến (Chính), Phạm Xuân Hùng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/article/view/6656

2682-972X

Capital Flows and Economic Growth. Evidence from Vietnam

The Economics and Law Journal, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Yến (Chính), Phạm Xuân Hùng