Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1735-6814 / 1735-8043

Improving Irrigation, Potassium and Sulphur Use Efficiency of Peanut (Arachis hypogaea) in Tropical Sandy Soils

International Journal of Plant Production, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hữu Ngữ, Đỗ Thành Nhân, Richard Bell
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42106-022-00206-3

Print ISSN: 0972-3226; Online ISSN: 2348-7542

Double pot technique for assessing deficiencies of potassium and sulfur on peanut (Arachis hypogaea) production in the sands of South-Central coastal Vietnam

Research on Crops, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Đỗ Hoàng Thế Phúc, R. Bell
Liên kết: https://doi.org/10.31830/2348-7542.2022.013

0889-048X

Means and ways of engaging, communicating and preserving local soil knowledge of smallholder farmers in Central Vietnam

AGRICULTURE AND HUMAN VALUES, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thị Ngân Hà (Chính), Lobry de Bruyn, L.A, Knox, O.G.G, Hoàng Thị Thái Hòa
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10460-022-10303-8

Print ISSN: 0972-3226; Online ISSN: 2348-7542

Effect of biofoliar fertilizers extracted from aquatic weeds on Chinese mustard (Brassica juncea) a green vegetable in Central Vietnam

Research on Crops, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thị Sen, Hoàng Thị Ngọc Vân
Liên kết: https://doi.org/10.31830/2348-7542.2021.137

pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHUN PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC TỪ RONG BIỂN VÀ BÈO TÂY ĐẾN CÂY RAU XÀ LÁCH TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thị Thu Giang, Huỳnh Yến Nhi

0365-0340, 1476-3567

Sulfur management strategies to improve partial sulfur balance with irrigated peanut production on deep sands

Archives of Agronomy and Soil Science, 2021
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Bình, Surrender Mann, Richard Bell

2352-0094

Local soil knowledge, sustainable agriculture and soil conservation in Central Vietnam (SCIE)

Geoderma Regional, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huynh Thi Ngan Ha (Chính), Lisa A.Lobry de Bruyn, Oliver G.G.Knox, Hoàng Thị Thái Hòa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2021.e00371

1859-4581

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ VÀ DẠNG PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC CHIẾT RÚT TỪ THỰC VẬT THỦY SINH ĐẾN CÂY RAU XÀ LÁCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Quang Cơ, Trần Thị Ánh Tuyết, Hoàng Thị Ngọc Vân, Trương Thị Diệu Hòa
Liên kết: http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/Pages/tap-chi-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-so-8-2021.aspx

2615-9708

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG PHÂN KALI VÀ LƯU HUỲNH ĐẾN CÂY CÀ PHÊ CHÈ GIAI ĐOẠN KINH DOANH TRÊN ĐẤT BAZAN TẠI LÂM ĐỒNG

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Công Bằng (Chính), Hoàng Thị Thái Hòa, Lê Thanh Bồn, Nguyễn Kim Chi