Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo tại Khoa Nông học

Kỷ yếu hội nghị - Họp tác doanh nghiệp trong đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Đình Thi

2522-7971

Factors influencing farmers’ climate change adaptation in Southeast Asia: A comparative study from Vietnam, Laos, and Cambodia

APN Science Bulletin, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Thanh Mai Ha (Chính), Sayvisene Boulom, Fue Yang, Pisidh Voe, Cong Duan Dao, Thi Thanh Loan Le, Xuan Phi Dang, Hoàng Thị Thái Hòa, Thangrak Veu, Socheat Ngy, Anh Duc Ha

Print ISSN: 0972-3226

Efficacy of cattle manure in improving the productivity of peanut (Arachis hypogaea) in sandy soil of Central Vietnam

Research on Crops, 2023
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thanh Đức, Dương Công Bằng, Đỗ Hoàng Thế Phúc

1735-6814 / 1735-8043

Improving Irrigation, Potassium and Sulphur Use Efficiency of Peanut (Arachis hypogaea) in Tropical Sandy Soils

International Journal of Plant Production, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hữu Ngữ, Đỗ Thành Nhân, Richard Bell
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42106-022-00206-3

9786043375077

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số dạng phân bón lá đến cây rau cải xanh tịa tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập Kết quả nghiên cứu Khoa học cây trồng giai đoạn 2017-2022, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trương Thị Diệu Hòa

Print ISSN: 0972-3226; Online ISSN: 2348-7542

Double pot technique for assessing deficiencies of potassium and sulfur on peanut (Arachis hypogaea) production in the sands of South-Central coastal Vietnam

Research on Crops, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Vũ Tuấn Minh, Đỗ Hoàng Thế Phúc, R. Bell
Liên kết: https://doi.org/10.31830/2348-7542.2022.013

0889-048X

Means and ways of engaging, communicating and preserving local soil knowledge of smallholder farmers in Central Vietnam

AGRICULTURE AND HUMAN VALUES, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Huỳnh Thị Ngân Hà (Chính), Lobry de Bruyn, L.A, Knox, O.G.G, Hoàng Thị Thái Hòa
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10460-022-10303-8

Print ISSN: 0972-3226; Online ISSN: 2348-7542

Effect of biofoliar fertilizers extracted from aquatic weeds on Chinese mustard (Brassica juncea) a green vegetable in Central Vietnam

Research on Crops, 2022
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thị Sen, Hoàng Thị Ngọc Vân
Liên kết: https://doi.org/10.31830/2348-7542.2021.137