Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu sự tích lũy protein và lectin trong đậu ngự (Phseolus lunatus L) trồng trên vùng đất gò đồi và bãi bồi ven sông

Tạp chí khoa học (Đại học Khoa học, Đại học Huế), 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chính), Nguễn Đức Phước, Phan Tiến Dũng

Nghiên cứu sự tích lũy protein, lectin và đặc trưng phổ điện di protein của đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L)

Tạp chí khoa học và công nghệ (Đại học Khoa học Huế), 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đăng Nguyên (Chính), Thái Lê Sơn, Phạm Thị Cẩm Nhung

Khảo sát tính chất lý hóa của endo-beta-1,4-glucanase từ Trichoderma asperillum SH16

2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Hông Vân, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguễn Hữu Nhân, Cao Đăng Nguyên

Phân lập và xác định tính chất hóa lý của enzyme carboxymethyl cellulase từ Trichoderma asperellum

TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên), 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng, Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Nguyễn Hữu Nhân, Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Hoàng Lộc

Sự đa dạng về loại hình ẩm thực Huế

Thông báo khoa học - Trường Đại học ngoại ngữ Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đăng Nguyên

Một số đặc điểm sinh hóa của nấm xích chi (Ganoderma lucidum) nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế

Tạp chi Công nghệ Sinh học, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đăng Nguyên, Ngô Thị Tường Châu, Nhân, Trương Lê Phước

Nghiên cứu sự tích lũy pectin, dextrin và đa dạng protein một vài loài nấm Linh chi Ganoderma nuôi trồng

Báo cáo Hội nghị sinh hóa toàn quốc, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đăng Nguyên

Nghiên cứu đặc trưng protein của nấm Hoàng chi(Ganoderma colossum (fr.) C.f.baker) đã được nuôi trồng thành công ở Thừa Thiên Huế

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học sự sống toàn quốc, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Cao Đăng Nguyên, Ngô Anh, Văn Thị Yến

Nghiên cứu một số thành phần hoạt chất cơ bản trong một số chủng nấm Xích chi (Ganoderma lucidum (w.Curt.:fr.)P.karst )

Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học sự sống, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoa, Nguyễn Thị, Cao Đăng Nguyên