Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-304-7

Máy xây dựng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Đinh Vương Hùng

978-3-030-32373-8

Anaerobic Digestion of Rice Straw for Biogas Production

Springer, 2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Nguyen Van Hung, Nguyen Vo Chau Ngan (Chủ biên), Đỗ Minh Cường, Đinh Vương Hùng

978-604-974200-2

Một số kết quả nghiên cứu thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật cơ khí nói chung
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Quang Lịch, Trần Đức Hạnh, Hà Hoàng Thiện, Nguyễn Đạt