Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-462-9

Digital Agricultural Extension Services for Development of Smallholder Farmers in South East Asia

Nhà xuất bản đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Phanith CHOU (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Flordeliz DACUYAN (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt

976604950744

Giáo trình Phân tích sinh kế nông thôn

NXB Bách khoa Hà Nội, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tâm (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Hà Thị Hòa, Bùi Thị Minh Hà, Vũ Thị Hiền

978-604-60-3565-7

Hợp tác – Liên kết trong sản xuất nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Nguyễn Trần Tiểu Phụng (Chủ biên)

978-604-60-3566-4

Lý thuyết thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp

NXB Nông Nghiệp, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên)

978-604-337-478-0

Phương pháp và kỹ năng truyền thông trong khuyến nông

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên), Lê Chí Hùng Cường

Sổ tay hướng dẫn lồng ghép quyền trẻ em trong các dự án phát triển

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Quang Hoàng (Chủ biên), Lê Văn Nam, Lê Thị Hồng Phương, Đặng Thị Lan Anh, Hồ Lê Phi Khanh

978-604-918-713-1

Giáo dục vì sự phát triển bền vững

NXB Đại Học Sư phạm TP. HCM, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trần Đức Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Kim Hùng (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Trần Lên Bảo

978-94-6343=801-8

Developing adaptive capacity in times of climate change in centre rural Vietnam: Exploring smallholder's learning and governance

Digiforce B.V, Wageningen, the Netherlands, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên)