Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9781003216476

The Resilience of Fisheries Households to Climate Shock in Tam Giang – Cau Hai Lagoon, Vietnam (Book chapter)

2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Salim Momtaz, Maria Schreider, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Tiến Dũng

978- 604- 308- 811- 3

Quản lý tài nguyên môi trường nông thôn

NXB Khoa học Xã hội, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chủ biên), Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Thành (Chủ biên)

978-0-12-805452-9

Fishery communities’ Perception of Climate Change Effects on Local Livelihood in Tam Giang Lagoon, Vietnam (Book chapter).

2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Dũng Hà (Chủ biên), Trần Nam Thắng