Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thực hành cơ sở dữ liệu (Phần 1 - Nhập Môn)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Anh Phương, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà, Nguyễn Văn Khang, Hồ Thị Kim Thoa

Thực hành cơ sở dữ liệu (Phần 2 - Thiết kế)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Anh Phương, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà

Publisher IGI-Global (Scopus). ISBN13: 97817998696

Chapter 19: Identifying and Applying the Information Technology Competence Framework in an Online Teaching Environment

(pages 356-382). Source Title: Handbook of Research on Barriers for Teaching 21st-Century Competencies and the Impact of Digitalization. Copyright: © 2021 |Pages: 27 DOI: 10.4018/978-1-7998-6967-2.ch019, 2021
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Phan Chí Thành, Lê Anh Phương, Phan Minh Tiến, Hoàng Phước Lộc, Lê Thanh Hiếu, Ngô Tứ Thành, Nguyễn Thế Dũng, Trần Văn Hùng

Lý thuyết đồ họa máy tính

2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Anh Phương, Trần Hoài Nhân