Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-742-7

Nguyên lý và thực hành giảng dạy tiếng Anh

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy, Phan Quỳnh Như, NGUYỄN THỊ BẢO TRANG

Chapter 13: Language education policy in Vietnam in "The Routledge International Handbook of Language Education Policy in Asia"

Routledge, 2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Văn Huy

Chapter 5: Agency and language-in-education policy in Vietnamese higher education in "Researching Agency in Language Policy and Planning"

Routledge, 2018
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Văn Huy

Listening 4

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Trần Quang Ngọc Thúy, Hồ Thị Mỹ Hậu, Nguyễn Văn Huy

An introduction to English grammar (Lecture Notes)

2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Văn Huy

Improving English: a workbook for lower secondary students

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, (đồng tác giả)