Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá sự ảnh hưởng của các trò chơi dân gian đối với sức khỏe sinh viên Đại học Huế

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Phạm Thế Kiên

978-604-337-804-7

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình, Phan Minh Tiến, Nguyễn Phương Thảo

978-604-337-039-3

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Nguyễn Gắng, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Hải, Trần Thị Thùy Linh, Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Văn Giang

978-604-337-037-9

GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Lê Hải Yến

978-604-974-408-2

Đánh giá sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe người cao tuổi Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên)

978-604-80-1953-2

Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS

NXB Thông tin và truyền thông, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Thanh Tùng (Chủ biên), Thái Văn Bền, Nguyễn Thị Hùng, Hoàng Tú Anh