Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-237-3

Giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác các dịch vụ TDTT tại Đại học Huế

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Trần Thị Hồng Việt, Phạm Thị Hoài Phương, Đàm Danh Phương , Vũ Long Vương

978-604-337-775-0

Đánh giá sự ảnh hưởng của các trò chơi dân gian đối với sức khỏe sinh viên Đại học Huế

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Phạm Thế Kiên, Đỗ Tiến Thân, Nguyễn Phương Thảo

978-604-337-804-7

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thế Kiên (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình, Phan Minh Tiến, Nguyễn Phương Thảo

978-604-337-037-9

Giáo trình lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Gắng (Chủ biên), Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Lê Cát Nguyên, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Lê Hải Yến

978-604-337-039-3

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên), Nguyễn Gắng, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Hải, Trần Thị Thùy Linh, Đào Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Long, Trần Văn Giang

978-604-974-408-2

Đánh giá sự ảnh hưởng của tập luyện thể dục dưỡng sinh đối với sức khỏe người cao tuổi Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình (Chủ biên)

978-604-80-1953-2

Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS

NXB Thông tin và truyền thông, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Thanh Tùng (Chủ biên), Thái Văn Bền, Nguyễn Thị Hùng, Hoàng Tú Anh