Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cây có múi. 120 trang.

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Trần Thị Thu Hà (Chủ biên), Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Đăng Khoa, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Hiền Trang, Trần Nam Thắng

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu, 108 trang

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Vân, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Nam Thắng