Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa (Chủ biên), Nguyễn Thị Lệ Hương, Trần Thị Phước Hà, Hồ Minh Toàn, Hoàng Thanh Long, Hoàng Triệu Huy

Nguyên lý thống kê ( Dùng cho sinh viên ngành kinh tế - ĐHH)

NXB Đại học Huế, 1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hoàng Hữu Hòa, Mai Văn Xuân, Nguyễn Văn Toàn