Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-462-9

Digital Agricultural Extension Services for Development of Smallholder Farmers in South East Asia

Nhà xuất bản đại học Huế, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Phanith CHOU (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Flordeliz DACUYAN (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt

978-604-337-961-2

Hướng dẫn quản lý, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (Dành cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã và nông dân)

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Nguyễn Đăng Nhật (Chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên)

CSA-Thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam

CCRFS Southeast Asia, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen

978-604-912-546-1

Phương pháp lựa chọn giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu trong sản xuất Nông nghiệp

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên)

978-604-60-2099-8

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa Tái Sinh

NXB Nông Nghiệp, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Phạm Hữu Minh, Lê Văn Tiến

Guideline: Indigenous knowledge identification and and use in community -based adaptation practices

2014
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Tran Van Dien (Chủ biên), Ho Ngoc Son, Lê Thị Hoa Sen, Luu Thu Giang, Ha Thi Hoa, Tran Van Dap, Luu Van Thanh, Bui Tuan Tuan, Le Van Viet

978-604-912-297-2

Biến đổi khí hậu trong nông nghiệp

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen

Changes approach to food security in Vietnam: A book section in New challenges to food security: From climate change to fragile states

2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Ian Christoplos (Chủ biên), Lê Thị Hoa Sen, Lê Đức Ngoan

Giáo Trình Phương Pháp Khuyến Nông

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên)

Indigenous knowledge and experience in adaptation to drought in Vietnam,a book section in Community- Based adaptation to climate change.

2014
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chủ biên), Đặng Thu Phương

Indigenous knowledge of adapting to early floods in rice production in Le Thuy: The transition into re-generated rice production

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen, Lê Văn Tien, Phạm Hữu Minh