Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-530-5

Giáo trình Thị trường bất động sản

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chủ biên), Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn

978-604-912-657-4

Giáo trình QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Trần Trọng Tấn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Hồ Nhật Linh, Nguyễn Thị Hải

978-604-337-051-5

Giáo trình Quy hoạch nông thôn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tiến Nhật

Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn

NXB Nông Nghiệp, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Hồ Kiệt, Trần Trọng Tấn