Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

isbn

Hướng dẫn phân tích tình huống học phần Luật thương mại 1

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành (Chủ biên), Mai Xuân Hợi, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Nhật Anh

Luật thương mại quốc tế

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Hồ Nhân Ái (Chủ biên), Vũ Thị Hương (Chủ biên), Trần Viết Long, Cao Đình Lành

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại 2

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành, Lê Thị Hải Ngọc

Giáo trình Luật Kinh tế

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành, Đoàn Đức Lương (chủ biên)

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Thương mại 1

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Cao Đình Lành, Lê Thị Hải Ngọc