Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-612-3

Cây địa liền (Kaempferia galanga L.), ISBN 978-604-974-612-3

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hoàng Kim Toản, Đặng Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Thu Giang, Thái Thị Hồng Mỹ

Công nghệ sản xuất giống cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Tiến Long, Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi

Sức khỏe hạt giống

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Văn Minh (Chủ biên), Lê Như Cương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Giang, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang