Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-768-2

Xây dựng bộ chỉ số toàn vẹn môi trường tại thành phố Hội An

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Nguyễn Bích Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Quang Tân, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương