Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Sinh học biển và nước ngọt
Tác giả: Tôn Thất Pháp (Chủ biên), Lương Quang Đốc, Mai Văn Phô, Lê Thị Trễ, Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Hoàng, Võ Văn Dũng, Hoàng Công Tín, Trương Thị Hiếu Thảo