Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-706-9

Đại học Huế 60 năm xây dựng và phát triển (1957-2017)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Lê Thành Nam

978-604-58-5514-0

60 năm học viện Hải Đức Nha Trang (1956-2016)

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Lê Thành Nam, Nguyễn Trung Triều

978-604-58-3806-8

Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Lê Thành Nam, Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Huyền

978-604-903-456-5

Lịch sử Đảng bộ xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (1960-2015)

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên), Hoàng Chí Hiếu, Nguyễn Tất Thắng, Lê Thành Nam

Lịch sử Đảng Bộ xã Phú Mỹ (1930 - 2015)

NXB Thuận Hoá, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Đặng Văn Hồ (Chủ biên), Lê Cung (Chủ biên), Lê Văn Anh, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Thị Đàm, Lê Thị Xuân Đào, Phùng Thị Oanh

Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964-1968)

NXB Thuận Hoá, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung (Chủ biên)

Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Dân cư và Hành chính

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Đỗ Bang, Lê Cung

Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần dân cư và hành chính

NXB Thuận Hoá, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Đỗ Bang, Lê Cung, Bùi Thị Tân

Giáo trình Lịch sử Việt Nam hiện đại (1945-2010)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung, Nguyễn Văn Hoa, Hoàng Chí Hiếu

Lê Cung, 50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963, Nxb. Đại học Huế, 2013.

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Lê Cung