Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Động vật không xương sống

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên), Hoàng Đình Trung

Ký sinh trùng y học

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên)

Sinh học cơ thể động vật

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên), Hoàng Đình Trung

Biện pháp sinh học phòng trừ dịch hại và ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên)

Côn trùng học

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên)

Nội tiết học

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chủ biên)

Động vật học

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Duy Thuận

Tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Ca Đam tỉnh Quảng Ngãi

NXB Đà Nẵng, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Võ Văn Phú, Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung

Tài nguyên đa dạng sinh học vùng rừng Cao Muôn và Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi

NXB Đà Nẵng, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Võ Văn Phú (Chủ biên), Lê Trọng Sơn, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Quang Tuấn

Giải phẫu so sánh Động vật

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn

Giáo trình Mô học

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn

Giáo trình Sinh học Động vật

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Lê Trọng Sơn