Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-127-2

Kỹ năng phòng thí nghiệm

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kỹ thuật thực phẩm
Tác giả: Phan Đỗ Dạ Thảo (Chủ biên), Võ Điều