Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thùy Trang
 • 400000.0443

Nguyễn Thùy Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Phạm Đinh Khang
 • 120000.0026

Phạm Đinh Khang
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Phan Thị Diễm Hương
 • 120000.0055

Phan Thị Diễm Hương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khu vực học và văn hóa học

Chuyên ngành đào tạo:
Khu vực học và văn hóa học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Phan Thị Thùy Linh
 • 120000.0082

Phan Thị Thùy Linh
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Quản Bá Chính
 • 120000.0041

Quản Bá Chính
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Tôn Nữ Quỳnh Anh
 • 120000.0009

Tôn Nữ Quỳnh Anh
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Đào Phú Lộc
 • 120000.0035

Trần Đào Phú Lộc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Hữu Tuấn
 • 800000.0225

Trần Hữu Tuấn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế học

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Lê Phương Anh
 • 120000.0072

Trần Lê Phương Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Ngọc Quyền
 • 120000.0029

Trần Ngọc Quyền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thanh Long
 • 120000.0038

Trần Thanh Long
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Liên
 • 120000.0062

Trần Thị Ngọc Liên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Du lịch

Xem chi tiết