Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hoài Bảo
  • 100000.0014

Trần Hoài Bảo
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Đỗ Thị Kim Cương
  • 100000.0012

Đỗ Thị Kim Cương
Đại học

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Văn Hoàng
  • 100000.0004

Phan Văn Hoàng
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Thị Như
  • 100000.0011

Lê Thị Như
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Hoàng Thị Phương

Hoàng Thị Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Lê Hoàng Đam Thi
  • 100000.0036

Lê Hoàng Đam Thi
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thi
  • 100000.0015

Nguyễn Thị Thi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết
Phan Thị Thoa
  • 100000.0013

Phan Thị Thoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết