Dữ liệu Nhà khoa học

Lương Thị Cảnh
  • 300000.0337

Lương Thị Cảnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Phong Cảnh

Nguyễn Phong Cảnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Canh
  • 300000.0053

Nguyễn Văn Canh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Chắt
  • 300000.0331

Nguyễn Cảnh Chắt
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Mai Ngọc Châu
  • 300000.0498

Mai Ngọc Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Thị Tường Châu
  • 300000.0228

Ngô Thị Tường Châu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Giáng Châu
  • 300000.0190

Nguyễn Đăng Giáng Châu
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Võ Sĩ Châu
  • 300000.0380

Võ Sĩ Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Chi
  • 300000.0398

Lê Thị Phương Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Chi
  • 300000.0093

Nguyễn Thị Phương Chi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Thị Phương Chi

Trần Thị Phương Chi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Trịnh Thị Giao Chi
  • 300000.0397

Trịnh Thị Giao Chi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết