Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Quang Khiếu
 • 300000.0197

Đinh Quang Khiếu
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Thị Phòng
 • 300000.0355

Đinh Thị Phòng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Diên
 • 300000.0024

Đỗ Diên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Quang Thiên
 • 300000.0262

Đỗ Quang Thiên
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Thị Việt Hương
 • 300000.0256

Đỗ Thị Việt Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học trái đất

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Thu Thủy
 • 300000.0278

Đỗ Thu Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đoàn Lê Minh Châu

Đoàn Lê Minh Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đoàn Suy Nghĩ
 • 300000.0229

Đoàn Suy Nghĩ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Mô - phôi và tế bào học

Chuyên ngành đào tạo:
Mô - phôi và tế bào học

Đơn vị quản lý:
Khoa Sinh học

Xem chi tiết
Đoàn Thị Hồng Phước
 • 300000.0125

Đoàn Thị Hồng Phước
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đường Văn Hiếu
 • 300000.0387

Đường Văn Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Lê Dũng
 • 300000.0348

Hà Lê Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Ngọc Hòa
 • 300000.0288

Hà Ngọc Hòa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết