Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Tất Thắng
 • 300000.0296

Hoàng Tất Thắng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thái Long
 • 300000.0200

Hoàng Thái Long
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hương Giang
 • 300000.0274

Hoàng Thị Hương Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Kim Hồng
 • 300000.0239

Hoàng Thị Kim Hồng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh học thực nghiệm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Lan Giao
 • 300000.0145

Hoàng Thị Lan Giao
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Mỹ Hằng
 • 300000.0460

Hoàng Thị Mỹ Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Tố Phượng
 • 300000.0156

Hoàng Thị Tố Phượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý vô tuyến và điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý vô tuyến và điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Trần Như Ngọc
 • 300000.0473

Hoàng Trần Như Ngọc
Đại học

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Huỳnh Thế Phùng
 • 300000.0118

Huỳnh Thế Phùng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Toán giải tích

Chuyên ngành đào tạo:
Toán giải tích

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Khổng Thị Thu Thảo
 • 300000.0418

Khổng Thị Thu Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lâm Thái Bảo Ngân

Lâm Thái Bảo Ngân

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Khoa Lý luận chính trị

Xem chi tiết
Lê Anh Tuấn
 • 300000.0106

Lê Anh Tuấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Phương trình vi phân và tích phân

Chuyên ngành đào tạo:
Phương trình vi phân và tích phân

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết