Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Gái
 • 300000.0266

Phạm Thị Gái
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Khắc Quỳnh Giang
 • 300000.0270

Đinh Khắc Quỳnh Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí học

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hương Giang
 • 300000.0274

Hoàng Thị Hương Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Thị Giang
 • 300000.0470

Trần Thị Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Lan Giao
 • 300000.0145

Hoàng Thị Lan Giao
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Phan Đình Giớ
 • 300000.0171

Phan Đình Giớ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Chế Thị Cẩm Hà
 • 300000.0434

Chế Thị Cẩm Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Thế Hà
 • 300000.0295

Hồ Thế Hà
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Lê Hà
 • 300000.0442

Hoàng Lê Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Thanh Hà
 • 300000.0339

Lê Thanh Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chuyên ngành đào tạo:
Chủ nghĩa xã hội khoa học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hà
 • 300000.0124

Nguyễn Hoàng Hà
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà (khoa văn)
 • 300000.0086

Nguyễn Thị Thu Hà (khoa văn)
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết