Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Trần Thùy Dương
 • 300000.0291

Hà Trần Thùy Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Văn Hành
 • 300000.0257

Hà Văn Hành
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Văn Lưỡng
 • 300000.0289

Hà Văn Lưỡng
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Văn Thịnh
 • 300000.0328

Hà Văn Thịnh
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Dũng
 • 300000.0282

Hồ Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Đức Tâm Linh
 • 300000.0164

Hồ Đức Tâm Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý vô tuyến điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Minh Đồng
 • 300000.0336

Hồ Minh Đồng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Ngọc Phiến
 • 300000.0174

Hồ Ngọc Phiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Sỹ Thái
 • 300000.0324

Hồ Sỹ Thái
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
Công tác xã hội

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Thế Hà
 • 300000.0295

Hồ Thế Hà
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Thị Diệu Trang
 • 300000.0420

Hồ Thị Diệu Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí học

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Tiểu Ngọc

Hồ Tiểu Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Khoa Ngữ văn

Xem chi tiết