Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Trung Thành

Hồ Trung Thành
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lý - Địa chất

Xem chi tiết
Hồ Văn Minh Hải

Hồ Văn Minh Hải

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Hóa học

Xem chi tiết
Hồ Vũ Ngọc Phương
  • 300000.0475

Hồ Vũ Ngọc Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Công Tín

Hoàng Công Tín
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Khoa Môi trường

Xem chi tiết
Hoàng Dương Thu Hương

Hoàng Dương Thu Hương
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Đại Long
  • 300000.0166

Hoàng Đại Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật viễn thông

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật viễn thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Hoa Thám
  • 300000.0250

Hoàng Hoa Thám
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Lê Hà
  • 300000.0442

Hoàng Lê Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Lê Thúy Nga
  • 300000.0299

Hoàng Lê Thúy Nga
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Vĩnh
  • 300000.0338

Hoàng Ngọc Vĩnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Tuấn Minh
  • 300000.0144

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Quang
  • 300000.0128

Hoàng Quang
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết