Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hồng Dũng
 • 300000.0300

Nguyễn Hồng Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Võ Việt Dũng
 • 300000.0148

Võ Việt Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Công nghệ thông tin

Xem chi tiết
Hà Trần Thùy Dương
 • 300000.0291

Hà Trần Thùy Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Đăng
 • 300000.0309

Nguyễn Văn Đăng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Phan Đăng
 • 300000.0287

Phan Đăng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Đào
 • 300000.0408

Nguyễn Thị Anh Đào
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Lê Duy Đạt
 • 300000.0245

Lê Duy Đạt
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trịnh Thị Định
 • 200000.0108

Trịnh Thị Định
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đào Thế Đồng
 • 300000.0341

Đào Thế Đồng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Minh Đồng
 • 300000.0336

Hồ Minh Đồng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Ngô Nhân Đức
 • 300000.0104

Ngô Nhân Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Mai Văn Được

Mai Văn Được
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Khoa Lịch sử

Xem chi tiết