Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu Lợi
 • 800000.0064

Nguyễn Hữu Lợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Diễm My
 • 800000.0242

Nguyễn Hoàng Diễm My
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phạm Thị Ái Mỹ
 • 800000.0148

Phạm Thị Ái Mỹ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Nam
 • 800000.0098

Nguyễn Ngọc Nam
Đại học

Ngành đào tạo:
TOÁN VÀ THỐNG KÊ

Chuyên ngành đào tạo:
TOÁN VÀ THỐNG KÊ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Bùi Thị Thanh Nga
 • 800000.0118

Bùi Thị Thanh Nga
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Đào Nguyên Phi
 • 800000.0173

Đào Nguyên Phi
Đại học

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Phục
 • 800000.0230

Nguyễn Quang Phục
Phó giáo sư - Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Dương Thị Hải Phương
 • 800000.0072

Dương Thị Hải Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin quản lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Minh Tâm
 • 800000.0112

Ngô Minh Tâm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Tô Minh Tân
 • 800000.0210

Lê Tô Minh Tân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Quang Thành
 • 800000.0251

Hoàng Quang Thành
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Thị Phương Thanh
 • 800000.0117

Lê Thị Phương Thanh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh doanh thương mại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết