Dữ liệu Nhà khoa học

Bảo Khâm
 • 900000.0004

Bảo Khâm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Cao Lê Thanh Hải
 • 900000.0247

Cao Lê Thanh Hải
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Châu Mỹ học

Chuyên ngành đào tạo:
Châu Mỹ học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Đỗ Thị Lan Phương
 • 900000.0252

Đỗ Thị Lan Phương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Đỗ Thị Quý Thu
 • 900000.0203

Đỗ Thị Quý Thu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Đoàn Minh Triết

Đoàn Minh Triết
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Khoa Việt Nam học

Xem chi tiết
Hồ Thị Mỹ Hậu
 • 900000.0026

Hồ Thị Mỹ Hậu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hồ Thủy An
 • 900000.0123

Hồ Thủy An
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (cụ thể)

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hồ Viết Hoàng
 • 900000.0098

Hồ Viết Hoàng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Việt Nam học

Chuyên ngành đào tạo:
Việt Nam học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hoàng Thị Linh Giang
 • 900000.0259

Hoàng Thị Linh Giang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Hoàng Thị Thu Hạnh
 • 900000.0238

Hoàng Thị Thu Hạnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Lê Cẩm Nhung
 • 900000.0254

Lê Cẩm Nhung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Lê Đức Quang
 • 900000.0112

Lê Đức Quang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Pháp

Đơn vị quản lý:
Khoa Tiếng Pháp

Xem chi tiết