Dữ liệu đề tài

NN-NCCB04-1-12b

Bước Đầu Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Mật Độ Điện Tử Và Khả Năng Phản Ứng Và Hoạt Tính Sinh Học Của Một Số Hợp Chất Chứa Vòng Indol

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Lan

106.02-2018.47

Cải tiến nấm men Saccharomyces cerevisiae để làm hạt nano chuyển thuốc

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Lương (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Đức Huy