Dữ liệu đề tài

B2005-07-42

Nghiên Cứu Biên Soạn Giáo Trình Du Lịch Và Môi Trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B2002- 07-19

Một Số Vấn Đề Pháp Luật Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Và Thực Tiễn Thực Hiện Tại Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nga

B2002 - 07 - 09

Nghiên Cứu Một Số Đặc Điểm Sinh Học, Sinh Lý Sinh Sản Cá Trê Đen Clarias Fuscus (lacepede,1803) Và Thử Nghiệm Biện Pháp Ứng Dụng Ở Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nam Thuận

B2002-07-04

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Phổ Của Vật Liệu Lân Quang Sral2o4 Pha Tạp Nguyên Tố Đất Hiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Sơn

B2005-07-02

Khai Phá Luật Theo Tiếp Cận Tập Thô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Lan Giao

B05-07-09

Phong Cách Ngôn Ngữ Hồ Chí Minh Qua Các Văn Bản Bằng Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng

B2003.07.15

Đặc Trưng Các Văn Hóa Thời Tiền Sử, Sơ Sử Ở Miền Trung Và Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc

B94.06.09

Khảo Cổ Học Tiền Sử Và Sơ Sử Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Phúc

B2000.07.62.TĐ

Lũ Lụt Ở Các Tỉnh Miền Trung, Diễn Biến Trong Hai Thế Kỷ XIX Và XX; Nguyên Nhân, Các Biện Pháp Cứu Tế Xã Hội, Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang

B2004.07.13

Làng Nghề Truyền Thống Với Vấn Đề Xây Dựng Làng Văn Hoá Hiện Nay Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân