Dữ liệu đề tài

NN-NCCB NAFOSTED 103.02.109.09

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất điện tử của các hệ bán chất dẫn thấp chiều (Investigation of Electronic Structures and Properties of Low-dimensional Semiconductor Systems, NAFOSTED)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang, Đinh Như Thảo

NN-NCCB NAFOSTED 103.02.107.09

Các cơ chế tán xạ cho hệ hạt tải 2 chiều trong các cấu trúc dị chất dựa trên ZnO và nitride nhóm III (Scattering mechanisms for two-dimensional carrier systems in ZnO and group-III-nitride based heterostructures, NAFOSTED)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: GS. TS. Đoàn Nhật Quang (Chủ nhiệm), PGS. TS. Nguyễn Huyền Tụng, PGS. TS. Lê Tuấn, PGS. TS. Nguyễn Thành Tiên, Đinh Như Thảo

NN-NCCB - Luận án TS

Luận án: Tác động của phát triển nghề nuôi trồng thủy sản đến giảm đói nghèo vùng đầm phá Tam Giang Thừa Thiên Huế hiện nay

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Trần Xuân Bình (tác giả)