Dữ liệu đề tài

DP-DT.TTH.2021-KX.03

Nghiên cứu xây dựng mô hình khởi nghiệp từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huân, Trần Thị Thu Giang

844.NV02.CEI.72-21

Nâng cao năng lực cho đội ngũ xây dựng hệ sinh thái địa phương (Ecosystem Builder) theo mô hình đào tạo, huấn luyện tập trung (Bootcamp)

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huân, Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Thúy Hằng

DHH

Nghiên cứu ươm tạo dự án khởi nghiệp để hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Nguyễn Văn Huân (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản

DHH2020-08-11

Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Phạm Thế Kiên